Regulamin WyplataZaLot.pl
w zakresie pomocy w uzyskaniu odszkodowania
za zakłócony lot (dalej jako „Regulamin”)

Niniejszy regulamin („Regulamin”) opisuje zasady współpracy pomiędzy Klientem (Pasażerem) a spółką Wypłata Za Lot Sp. z.o.o. w Warszawie

1. Definicje

1.1 Dokument Cesji: dokument, na podstawie którego Klient na zasadach opisanych w Regulaminie, udziela cesji Roszczenia na rzecz WyplataZaLot.pl

1.2 WyplataZaLot.pl: spółka pod nazwą „Wypłata Za Lot” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-137), przy ul. Elektoralna 11, lok. 68, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000690365 oraz numerze NIP: 9512443248, oferująca za posredncitwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.WyplataZaLot.pl w szczególności: (i) ocenę możliwości uzyskania Odszkodowania oraz jego wysokości oraz (ii) pośrednictwo w zakresie działań, służących uzyskaniu Odszkodowania w tym zgłoszenia Roszczenia do przewoźnika lotniczego, negocjacji dotyczących zasad i wysokości Odszkodowania oraz skierowania i prowadzenia sprawy na drodze postępowania administracyjnego lub sądowego.

1.3 Klient: osoba, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu oraz dostarczyła wymagane dokumenty powierzając tym samym WyplataZaLot.pl dochodzenie Roszczenia

1.4 Odszkodowanie: całkowita kwota pieniężna wypłacana przez przewoźnika lotniczego na rzecz Klienta lub WyplataZaLot.pl po zawarciu przez Klienta Umowy. Dla uniknięcia nieporozumień strony oświadczają, że Odszkodowanie nie obejmuje kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów odbioru odszkodowania, odsetek i podobnych opłat, które należne będzie WyplataZaLot.pl

1.5 Prowizja WyplataZaLot.pl: należne WyplataZaLot.pl wynagrodzenie, stanowiące 20% kwoty Odszkodowania, uzyskanego od przewoźnika lotniczego w wykonaniu Umowy, powiększone o podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

1.6 Roszczenie: żądanie o zapłatę Odszkodowania zgłoszone przewoźnikowi lotniczemu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochodzone – w razie odmowy przewoźnika – na drodze postępowania administracyjnego lub sądowego.

1.7 Umowa: porozumienie pomiędzy Klientem i WyplataZaLot.pl zawarte z chwilą wyrażenia przez WyplataZaLot.pl zgody na prowadzenie zgłoszonej przez Klienta sprawy poprzedzonym zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz podpisania i doręczyć przez Klienta do WyplataZaLot.pl Dokumentu cesji lub Upoważnienia. WyplataZaLot.pl uprawniona jest do żądania potwierdzenia zawarcia Umowy w formie odrębnego dokumentu, który Klient zobowiązany będzie podpisać i doręczyć do WyplataZaLot.pl

1.8 Upoważnienie: dokument upoważniający WyplataZaLot.pl, jej partnerów lub podmioty z nią powiązane do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie Roszczenia.

2. Umowa

2.1 Z chwilą zwrócenia się przez Klienta do WyplataZaLot.pl o pomoc w zakresie Roszczenia, Klient wyraża akceptację dla warunków Regulaminu.

2.2 Na podstawie Umowy WyplataZaLot.pl dochodzi w imieniu własnym lub Klienta Roszczenia od przewoźnika lotniczego poprzez korespondencję i rozmowy z przewoźnikiem lotniczym, a jeśli okaże się to uzasadnione lub konieczne, skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego, mającego na celu uzyskanie Odszkodowania.

2.3 Przez zgłoszenie Roszczenia do WyplataZaLot.pl Klient oświadcza, że ma pełną zdolność do zawarcia Umowy oraz że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz iż pomiędzy Klientem i przewoźnikiem lotniczym, nie toczy się żaden spór, ani nie są prowadzone rozmowy lub korespondencja, których przedmiotem jest lub mogłoby być Roszczenie. W przeciwnym razie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania takich rozmów oraz wskazania WyplataZaLot.pl jako podmiotu, który został upoważniony do dochodzenia Roszczenia w imieniu Klienta.

2.4 Po zawarciu Umowy Klient zobowiązuje się nie zlecać prowadzenia spraw, związanych z Roszczeniem jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim.

2.5 W razie skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego, WyplataZaLot.pl uprawniona będzie do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Klient wyraża zgodę na udostępnienie wybranemu przez WyplataZaLot.pl pełnomocnikowi wszelkich danych przekazanych wcześniej przez Klienta oraz na przekazywanie przez pełnomocnika wszelkich informacji dotyczących prowadzonej sprawy do WyplataZaLot.pl. Klient zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie WyplataZaLot.pl odrębnego pełnomocnictwa lub innych dokumentów, które okażą się wymagane w ramach wszczętego przez WyplataZaLot.pl postępowania administracyjnego lub sądowego.

2.6 WyplataZaLot.pl uprawniona będzie do zawarcia ugody z przewoźnikiem lotniczym. Jeśli wysokość uzyskanego w ten sposób Odszkodowania będzie wyższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty należnej w danym wypadku na podstawie obowiązujących przepisów i rozwiązanie takie uznane zostanie przez WyplataZaLot.pl, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia firmy z danym przewoźnikiem oraz porady zewnętrznych pełnomocników, za uzasadnione i należycie zabezpieczające interes Klienta, WyplataZaLot.pl uprawniona będzie do zawarcia ugody z przewoźnikiem lotniczym, przewidującej wypłatę przez ten podmiot Odszkodowania w mniejszej wysokości niż pierwotnie dochodzona.

2.7 W przypadku otrzymania przez Klienta jakiejkolwiek bezpośredniej płatności lub innej formy zadośćuczynienia od przewoźnika lotniczego po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie WyplataZaLot.pl w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni. Płatności takie traktowane będą przez strony jako Odszkodowanie.

2.8 Niezależnie od powyższych obowiązków, Klient zobowiązuje się do:
i) Udzielania WyplataZaLot.pl wszelkich istotnych informacji dotyczących sprawy,
ii) Odpowiadania na wszelkie pytania w sposób rzetelny i bez zbędnej zwłoki

3. Wynagrodzenie WyplataZaLot.pl

3.1 Za działania, skutkujące uzyskaniem Odszkodowania WyplataZaLot.pl pobiera Prowizję stanowiącą 20% kwoty Odszkodowania, uzyskanego od przewoźnika lotniczego w wykonaniu Umowy, powiększone o podatek od towarów i usług. WyplataZaLot.pl należne będą również koszty zastępstwa procesowego, odsetek i inne świadczenia pieniężne uzyskane w związku z dochodzeniem Roszczenia.

3.2 W razie poniesienia przez WyplataZaLot.pl w związku z Umową dodatkowych kosztów, takich jak opłaty sądowe, skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, WyplataZaLot.pl przysługiwać będzie ich zwrot w pełnej, udokumentowanej wysokości. Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej WyplataZaLot.pl dokona potrącenia swoich należności w tym zakresie z kwotą należnego Klientowi Odszkodowania przed jego przekazaniem na rzecz Klienta.

3.3 Prowizja oraz wszelkie inne należności WyplataZaLot.pl wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Umowy pobrane zostaną przez WyplataZaLot.pl z kwoty Odszkodowania przed jego przekazaniem Klientowi. Jeśli Odszkodowanie wypłacone zostało przez przewoźnika lotniczego bezpośrednio na rzecz Klienta, zobowiązany on będzie do uiszczenia Prowizji WyplataZaLot.pl oraz wszelkich innych należnych jej kwot w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia otrzymania Odszkodowania.

4. Rozwiązanie Umowy

4.1 Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku gdy:
i) odszkodowanie zostało zapłacone w całości lub części (pod warunkiem uprzedniej akceptacji jego kwoty przez WyplataZaLot.pl i Klienta) przez przewoźnika lotniczego oraz przekazane Klientowi po potrąceniu wszystkich opłat należnych WyplataZaLot.pl
ii) WyplataZaLot.pl uznała, na dowolnym etapie sprawy, iż niecelowe jest dochodzenie Roszczenia oraz poinformowała o tym fakcie Klienta; w takim wypadku oraz jeśli doszło uprzednio do przeniesienia Roszczenia na WyplataZaLot.pl, dokona ona bezzwłocznie cesji zwrotnej.
iii) Klient wyraził na piśmie wolę rozwiązania Umowy po uprzednim pokryciu poniesionych i udokumentowanych przez WyplataZaLot.pl kosztów takich jak koszty korespondencji, opłaty administracyjne i sądowe, itp.

4.2 Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie WyplataZaLot.pl stosownego oświadczenia w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia o ile wcześniej nie doszło do całkowitego lub częściowego uwzględniania Roszczenia przez przewoźnika lotniczego.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być złożone na piśmie i doręczone WyplataZaLot.pl pocztą poleconą na adres wskazany w Definicjach Regulaminu lub pocztą elektroniczną (skan podpisanego pisma) na adres: Office@WypłataZaLot.pl

5. Prywatność i ochrona danych osobowych

5.1 Wszystkie informacje o Kliencie i jego sprawie traktowane będą przez WyplataZaLot.pl jako poufne i będą udostępniane osobom trzecim na zasadach opisanych w Regulaminie a w razie wątpliwości – za zgodą Klienta.

5.2 WyplataZaLot.pl wykorzysta przekazane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w wykonaniu Umowy oraz na zasadach opisanych w Regulaminie.

5.3 Przekazując swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez WyplataZaLot.pl w celach związanych z Umową. WyplataZaLot.pl przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie pod warunkiem, że:
i) ma to bezpośredni związek z celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane przez WyplataZaLot.pl,
ii) jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania Umowy,
iii) jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź WyplataZaLot.pl został do tego zobowiązany przez organ administracji lub sąd,
iv) ​ jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie WyplataZaLot.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do wszelkiej współpracy pomiędzy WyplataZaLot.pl oraz Klientem.

6.2. WyplataZaLot.pl uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie zmiany / zmian na stronie www.WyplataZaLot.pl nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym terminem wejścia ich w życie.

6.3. Jeśli dowolne postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, wszystkie pozostałe (niedotknięte przedmiotową wadą) postanowienia Regulaminu zachowają skuteczność i ważność.

6.4. Klient wyraża zgodę na wszelkie przeniesienie (cesję) lub w inny sposób wypełnienie praw i/lub obowiązków WyplataZaLot.pl wynikających z Regulaminu lub Umowy na inną osobę za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie Klienta.

6.5. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z ich wykonaniem rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby WyplataZaLot.pl


Nie jesteś jeszcze pewien ile możesz dostać?

Wypełnij formularz